top of page

צרכים של יזמים ועסקים קטנים ובינוניים בחברה הערבית


מהם הצרכים של יזמים ועסקים קטנים ובינוניים בחברה הערבית והאם הם מקבלים מענה?

קבוצת פארטו גאה להוביל מחקר מקיף עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, להבנת הצרכים אל מול המענים של היזמים והעסקים, בדגש על החברה הערבית.

החברה הערבית בישראל מונה כשני מיליון נפש ומהווה כ-21% מכלל האוכלוסייה. נכון לשנת 2022, שיעור התעסוקה של גברים ערבים נמוך משל גברים יהודים לא-חרדים בכ-14 נקודות אחוז, ובקרב נשים ערביות הפער בשיעורי התעסוקה גבוה במיוחד, ועומד על כ-40% בהשוואה לנשים יהודיות לא-חרדיות. פערים אלה נותרו גבוהים למרות עלייה מתמשכת בשיעורי התעסוקה של נשים ערביות בשנים האחרונות. יזמות עסקית היא אפיק השתלבות בשוק העבודה המהווה אלטרנטיבה לתעסוקה במשרה שכירה.

חלקם של העסקים בבעלות ערבים מכלל העסקים עמד בשנת 2019 על כ-17%, שיעור הנמוך מחלקה של החברה הערבית באוכלוסייה. יחד עם זאת, 24.5% מהעסקים ש"נולדו" באותה שנה היו בבעלות ערבים, שיעור הגבוה מחלקה של האוכלוסייה הערבית באוכלוסייה. העצמאים בחברה הערבית מתאפיינים בשיעור גבוה של גברים (83% בהשוואה לכ-62% בחברה היהודית) ובשיעור גבוה של בעלי השכלה לא אקדמית (כ-75% בהשוואה ל-60% בחברה היהודית). שיעור העסקים המעסיקים עובדים בקרב החברה הערבית גבוה ביחס לאוכלוסייה היהודית, כ-53% מהעסקים בבעלות ערבים מעסיקים עובדים, בהשוואה ל-29% בקרב עסקים בבעלות יהודים. כ-2% בלבד מהיזמים הערבים היו שכירים במקום עבודה ופנו ליזמות בחיפוש אחר הזדמנות טובה יותר, בהשוואה לשיעור של כ-14% מהיזמים בחברה היהודית הלא-חרדית. נתון זה מצביע על כך שבקרב האוכלוסייה הערבית פחות יזמים נוטלים סיכון תוך ויתור על מקום עבודתם.
Comments


bottom of page