top of page

תנאי שימוש

כללי

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר ובלשון יחיד מטעמי נוחות בלבד והם מיועדים לגברים ולנשים כאחד, ליחיד ולרבים כאחד, לפרטים ולתאגידים כאחד.

 1. לפני השימוש באתר אינטרנט זה ) להלן: "האתר"( אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון.

 2. אתר זה מציע את השימוש בו ובמידע הכלול בו בכפוף לתנאי שימוש אלה, לרבות למדיניות הפרטיות ולאמור בכל דין. כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות באתר, נותן הסכמתך להם ומצהיר, כי קראת אותם והבנת את תוכנם באופן מלא.

 3. מטרת תנאי שימוש אלה הנה להסדיר את היחסים בין מפעיל האתר, קבוצת פארטו , )להלן: "מפעיל האתר") לבין המשתמש בשירותי האתר.  "המשתמש" לצורכי תנאי שימוש אלה ולצורכי מדיניות הפרטיות באתר הנו כל פרט ו/או תאגיד המבקר באתר ו/או העושה בו כל שימוש )להלן: "משתמש"(.

 4. "מידע "לצורכי תנאי שימוש אלה ולצורכי מדיניות הפרטיות באתר, הנו כל המידע המוצג באתר, לרבות המידע המוזן לאתר על ידי המשתמש )להלן "המידע"(.

 5. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת תנאי שימוש אלה וכן לעדכן את מדיניות הפרטיות ו/או לשנות אותם ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 6. מפעיל האתר מתחייב לפרסם הודעה בדף הבית של האתר בדבר שינוי מהותי שחל בתנאי שימוש אלה ו/או במדיניות הפרטיות באתר ואינו נושא בכל אחריות נוספת להבאת דבר השינוי לידיעת המשתמש.

 7. המשתמש מתחייב לעיין מעת לעת בתנאי שימוש אלה ובמדיניות הפרטיות בכדי לעקוב אחר השינויים שבוצעו.

 8. בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש,  מפעיל האתר יהיה רשאי לשלוח למשתמש הודעות, עדכונים, וכד'.

 9. השירות והמידע המוצגים באתר לא מהווים עצה, המלצה, ייעוץ, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה.

 10. המידע המוצג למשתמש על ידי מפעיל האתר ניתן AS IS ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות למידע זה.

 11. המידע באתר נאסף ממקורות שונים ומפעיל האתר עושה כל שביכולתו בכדי לספק מידע מקצועי ואמין. עם זאת, אין למפעיל האתר אחריות כלשהי למידע זה.

 12. מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות לטעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים במידע המוצג באתר.

 13. מפעיל האתר אינו אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר ו/או הסתמכות על תוכן האתר ו/או על המידע הנשלח למשתמש אשר נתן הסכמתו לכך. למשתמש לא תהיה כל טענה בנושא כלפי מפעיל האתר ו/או כלפי מי מטעמו.

 14. כל הזכויות בקניין הרוחני ובכלל זה הרעיון העומד ביסוד השירות המסופק, התוכן, העריכה והעיצוב שייכים באופן בלעדי למפעיל האתר.

 15. המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לפרסם ו/או להפיץ את תוכן האתר בכל דרך שהיא.

 16. זכויות היוצרים בתוכן האתר, ובכלל זה טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, שייכים באופן בלעדי למפעיל האתר, אלא אם כן נקבע מפורשות, כי זכויות היוצרים בתוכן זה שייכות לגורם אחר.

 17. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חל איסור מוחלט על המשתמש לפגוע בזכויות יוצרים של אחרים בתוכן.

 18. המשתמש נושא באחריות הבלעדית לתוכן המידע המועלה על ידו ובכלל זה קורות חייו ופרטיו האישיים הנמסרים על ידו.

 19. המשתמש מתחייב למסור במסגרת המידע המועלה על ידו פרטים נכונים, מלאים ואמתיים וכן נושא באחריות מלאה לעדכונם.

 20. חל איסור מוחלט על המשתמש להעלות מידע בלתי חוקי, מאיים, כזה שיש בו משום לשון הרע, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, או כל חומר אחר אשר עלול להוות עבירה על חוק כלשהו.

 21. המשתמש מנוע מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהי.

 22. העלאה של מידע ו/או קובץ זדוני לאתר תגרום לסילוקו המידי של המשתמש מהאתר וחסימתו של המשתמש ובמקרים מסוימים פניה לגורמי אכיפה מוסמכים ומסירת פרטיו האישיים של המשתמש מבלי לקבל את רשותו והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר.

 23. המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר ו/או בתוכנו כל שימוש שאינו למטרות לשמן נועד ובכלל זה אין לעשות שימוש באתר לצורכי קידום, שיווק ופרסום של עסקים וגופים מסחריים.

 24. לצורך קבלת שירותי האתר נדרש כל משתמש למסור מידע אישי אודותיו כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, מצב תעסוקה, השכלה ועוד )להלן: "פרטים אישיים"(.

 25. כתנאי למסירת פרטיו האישיים יתבקש המשתמש לקרוא את תנאי השימוש של האתר ואת מדיניות הפרטיות של האתר וליתן את הסכמתו המלאה והמוחלטת להם.

 26. מטרת מסירת פרטים אישיים הינה לאפשר למפעיל האתר לבצע ו/או להציע את שירותיו באופן התואם את דרישות המשתמש וכן לשפר ולייעל את השירות.

 27. המשתמש מודע לכך, כי הפרטים האישיים המועלים על ידו לאתר נשמרים במאגר המידע של האתר.

 28. מפעיל האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמש ו/או במידע המועלה על ידו מלבד לצורכי האתר ובהתאם למדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה ובהתאם לאמור בכל דין.

 29. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מפעיל האתר יהיה רשאי לעשות שימוש בפרטים האישיים ובמידע המועלה על ידי המשתמש לאתר לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, ובין היתר לצורך יצירת קשר עם המשתמש באמצעי התקשורת המקובלים לצורך שליחת הצעות תעסוקה.

 30. מפעיל האתר ינקוט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת הפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש. יחד עם זאת, מפעיל האתר לא יישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש בפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש, במישרין ו/או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים ו/או כתוצאה ממפעיל האתרים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת מפעיל האתר.

 31. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך ו/או למחוק כל מידע שהוזן על ידי המשתמש אשר יש בו בכדי להפר תנאי שימוש אלה ו/או את מדיניות הפרטיות של האתר.

 32. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום משתמש אשר הפר תנאי שימוש אלה ו/או את מדיניות הפרטיות של האתר ו/או יפעל בכל דרך שיש בה כדי לפגוע בפעילותו של מפעיל האתר בניגוד לדין.

 33. משתמש שנחסם לא ירשם בשם אחר לאתר.

 34. משתמש שהפר תנאי שימוש אלה ו/או את מדיניות הפרטיות של האתר ו/או פגע בניגוד לדין בפעילותו של מפעיל האתר ו/או של מי מטעמו,  במעשה ו/או במחדל, יהיה עליו לשפות בגין האמור את מפעיל האתר ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מתנדביו ו/או עמיתיו ו/או מי מטעמו על כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

 35. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

 36. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאי שימוש אלה ו/או במדיניות הפרטיות באתר ו/או בכל הקשור להפעלת האתר ופעילותו הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל אביב יפו.

 37. בכל שאלה אודות האתר ו/או הפעלתו ניתן לפנות למפעילי האתר בכתובת דוא"ל: office@pareto.co.il

bottom of page