top of page
Anchor 1
הגישה שלנו

הוכחות אמפיריות: איסוף נתונים רחב ויסודי מעניק לנו תובנות מבוססות ומאפשר להתאים אסטרטגיות מוכחות. ידיעותינו מבוססות על לימוד ארוך טווח ממקרי מבחן שנצברו ב- 20 שנות ניסיון.

 

אסטרטגיה כתהליך עסקי המבין ומבטא את המימד האנושי: אסטרטגיה מוצלחת היא כזו המבטאת הבנת עומק של המושגים - ערך מהותי, חווית לקוח, תרבות ארגונית, יצירה שיתופית. אחד היסודות לגיבוש אסטרטגיה מוצלחת היא קיום תהליך שיתופי. מסע בו צוותים מתמודדים יחד עם האתגרים, משלבים נקודות מבט ומשנים גישות. מסע שכזה לא רק יתרום לאיכות התכנון, אלא גם למחוייבות עמוקה לשלבי היישום.

אסטרטגיה

האסטרטגיה נועדה לחבר בין הגדרות היעוד, החזון העסקי, והערכים של הארגון לבין הפעולות המעשיות והיום-יומיות וזאת על ידי הגדרת יוזמות, כיווני פעולה ומתווה הביצוע לצורך השגתם. האסטרטגיה היא תהליך של עיצוב מערכת, והמומחים שלנו ילוו אתכם בכל הצעדים הנדרשים לצורך כך:

  • הבנה מה כל קבוצת בעלי סמכות ובעלי עניין מרכזית רוצה ומצפה מכם

  • הערכת מצב, מיפוי המשפיעים הקיימים ואפשריים

  • זיהוי ההזדמנויות העסקיות

  • הגדרה ברורה של יעדים אליהם יש לשאוף תוך התייחסות קביעת מדדים ליישום האסטרטגיה

  • התאמת יחידות הביצוע, המבנה הארגוני ותהליכי העבודה ליעדים, לסדר העדיפות ולמשימות שנקבעו

אנחנו יודעים לסייע בגיבוש תכניות אסטרטגיות ולהפוך אותן תכניות עבודה מפורטות. לחברה יכולת ייחודית לאבחנה ובניית Business strategy ו - Operational strategy

פרויקטים לדוגמא
bottom of page