top of page
Anchor 1
פרויקטים לדוגמא

הערכת הנזק הכלכלי בנחל אשלים כתוצאה מהזיהום שאירע ביוני 2017

מחקר

לקבוצת פארטו מחלקת מחקר כלכלי ועסקי אורגאנית בהובלת דורון לביא, פרופסור לכלכלה ומדיניות ציבורית. המחקר נועד לפתח הבנה מעמיקה יותר של הסביבה הכלכלית-עסקית ושל הכלכלה העולמית המתפתחת וכן לתמוך בעבודת תחומי הייעוץ השונים . תוצרי מחלקת המחקר משמשים בין היתר ככלי מסייע למקבלי החלטות במגזר הציבורי והפרטי לצורך קבלת החלטות ניהוליות וגיבוש מדיניות. המחקר המבוצע בפארטו משלב תחומי ייעוץ כלכלי, ייעוץ עסקי וייעוץ פיננסי, תוך שימוש בכלי ניתוח כלכלי וידע העסקי. המחקר בוחן מגמות בתחומים שונים ברמת המיקרו, לצורך קבלת תמונה מקיפה של הכוחות הפועלים ברמת המקרו ומשפיעים על המדיניות הציבורית והאסטרטגית של ארגונים.

המחקרים והפרסומים בפארטו מכסים תחומים מגוונים בארץ ובעולם והם מתמקדים במספר נושאים מרכזיים: תשתיות, אורבניזציה, פיתוח אזורי, תעשייה, טכנולוגיה וחדשנות, ניהול הון אנושי ומבנים ארגוניים.

bottom of page