top of page

מדיניות פרטיות

 1. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר ובלשון יחיד מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לגברים ולנשים כאחד, ליחיד ולרבים כאחד, לפרטים ולתאגידים כאחד.

 2. המונחים המוזכרים במדיניות פרטיות זו של האתר מוגדרים בתנאי שימוש של האתר והמשתמש מתבקש לעיין בהם טרם קריאת מדיניות פרטיות זו.

 3. פארטו שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת והודעה בדבר שינוי מהותי תפורסם בעמוד הבית של האתר.

 4. לצורך הצטרפות למאגר המועמדים באתר נדרש כל משתמש למסור את פרטיו האישיים. טרם מסירת פרטיו האישיים יתבקש המשתמש לקרוא את תנאי השימוש של האתר ואת מדיניות פרטיות זו וליתן את הסכמתו המלאה והמוחלטת להם.

 5. המשתמש מתחייב למסור את פרטיו האישיים כשהם נכונים ומעודכנים. המשתמש רשאי בכל עת לעיין בפרטיו האישיים ולעדכנם והוא נושא באחריות הבלעדית לעשות כן

 6. הפרטים האישיים של המשתמש יהיו זמינים לקבוצת פארטו בלבד.

 7. המשתמש מודע לכך, כי פרטיו האישיים חשופים בפני קבוצת פארטו והוא מוותר על כל טענה ו/או זכות בנושא.

 8. במהלך שימושו של משתמש באתר אוספת קבוצת פארטו את המידע המוזן על ידי המשתמש לאתר, לרבות את פרטיו האישיים.

 9. פרטיו האישיים של המשתמש וכן המידע המועלה על ידו נאספים, בין היתר, בכדי לספק, לתחזק ולשפר את השירותים המוצעים במאגר המועמדים באתר. .

 10. פרטיו האישיים של המשתמש לא יופיעו ולא יוצגו באתר ולא יהיו נגישים למשתמשים אחרים, אלא בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש מראש ובכתב.

 11. המשתמש מודע לכך, כי פרטיו האישיים נשמרים במאגר המידע של האתר.

 12. כמו כן, על המשתמש קיימת אחריות אישית להשתמש באמצעי ביטחון כדוגמת תוכנת אנטי וירוס, הגדרות ביטחון לדפדפן הרשת, הימנעות משימוש בתוכנות ממקור לא מוכר וכו' וזאת על מנת לצמצם את הסיכון של חשיפת המידע האישי לצדדים שלישיים בלתי מורשים.

 13. במידה ואינכם מעוניינים להעביר מידע כלשהו אל האתר או שלא יישמר אודותיכם כל מידע, הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.

 14. קבוצת פארטו מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטיו האישיים של המשתמש מלבד לצורכי בחינת התאמת מועמדים לגיוס לחברה, כחלק בלתי נפרד מתהליכי המיון והקליטה לחברה, ולצורכי האתר.

 15. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, קבוצת פארטו תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים של המשתמש לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים, ובין היתר לצורך יצירת קשר עם המשתמש באמצעי התקשורת המקובלים לצורך שליחת הצעות תעסוקה, בכפוף לקבלת הסכמתו של המשתמש מראש ובכתב ליצירת קשר כאמור. המשתמש יהיה רשאי לבטל את הסכמתו האמורה בכל עת באמצעות מסירת הודעה למנהלי האתר בכתובת דוא"ל המיועדת לכך: office@pareto.co.il.

 16. קבוצת פארטו תנקוט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת הפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש. יחד עם זאת, קבוצת פארטו לא תישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש בפרטים האישיים הנמסרים על ידי המשתמש, במישרין ו/או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים ו/או כתוצאה ממפעיל האתרים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת קבוצת פארטו.

 17. קבוצת פארטו תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש מבלי לקבל את הסכמתו במקרה של מחלוקת משפטית בינה לבין המשתמש ו/או במקרה בו ביצע המשתמש באתר פעולות בניגוד לדין ו/או הפר את תנאי השימוש של האתר או את מדיניות הפרטיות ו/או במקרה של קבלת צו שיפוטי המורה למפעיל האתר למסור את פרטיו האישיים של המשתמש.

בברכה, קבוצת פארטו

bottom of page