top of page

משתלבים, אבל לאט: מגמות בתעסוקת חרדים, ערבים וקבוצות אחרות בענפי ההייטק


צמיחתם של ענפי ההייטק בישראל מהווה נדבך מרכזי בצמיחה בת-קיימא וארוכת טווח של המשק הישראלי. ואולם, זה יותר מעשור שענפי ההייטק בישראל מתמודדים עם מחסור משמעותי בכוח אדם מיומן.

כתגובה לכך, בעשור האחרון ממשלת ישראל משקיעה מאמצים רבים ותקציבים גדולים במדיניות להגדלת היצע העובדים המיומנים בהייטק, ובפרט בשילובן של החברה הערבית והחרדית בהייטק.


המחקר הנוכחי שבוצע ע"י גלעד קובץ כהן מתמקד במגמות התעסוקה בהייטק בחברה היהודית הכללית (תוך דגש מסוים ליהודים שמוצאם מאתיופיה) בהשוואה לחברה הערבית והחברה החרדית ובמבט מגדרי, ונועד להניח תשתית נתונים אשר תשמש את זרוע העבודה במשרד הכלכלה, כמו גם גורמים ציבוריים אחרים, לקביעת מדיניות ופיתוח תוכניות וכלים לשילוב קבוצות אלה בתעסוקה בענפי ההייטק ובעיסוקים טכנולוגיים.

שאלות המחקר המרכזיות נוגעות להערכת ואפיון השינויים שחלו בפועל בתעסוקה בהייטק בקבוצות אלה, ולהערכת משקלה של ההשכלה בתהליך ביחס לחסמים אחרים, בדגש על השכלה הנדסאית והשכלה אקדמית ברמת תואר ראשון בתחומי ה-STEM.


המחקר מבוסס על מסד נתונים מנהלי ייחודי המאגד מידע ממגוון מקורות על הרקע הדמוגרפי, היכולות, ההשכלה והתעסוקה(משנת 2005 ועד 2019) של פרטים ילידי 1995-1970 ומתמקד בתעסוקה בקבוצת הגיל הצעירה (בני 35-25).


ממצאי המחקר מלמדים על תמונה מורכבת.

מצד אחד, בעשור וחצי האחרונים חל שיפור גדול בדפוסי השילוב של החברה הערבית והחרדית בהייטק, וחלק מהחסמים בשלב המעבר מהשכלה לתעסוקה פחתו.

מצד שני, עדיין קיימים חסמים משמעותיים לחלק מהקבוצות המבקשות להשתלב בהייטק, ונדרש קצב שינוי מהיר יותר בעשורים הקרובים כדי להכליל קבוצות אלו בצמיחה של המשק הישראלי וכדי להימנע מהגדלת הפערים בחברה.


*המחקר בוצע על ידי קבוצת פארטו בהובלת גלעד כהן קובץ' ובליווי הדס פוקס, מנהלת תחום מחקרי שוק עבודה בצוות המחקר של אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד העבודה.

*המחקר הוזמן ונעשה במעורבות רועי לבנון, מנהל תחום בכיר חדשנות ותעסוקה בהיי-טק במ נהל תעסוקת אוכלוסיות留言


bottom of page