top of page

הערכת תוכנית הזנקים לשילוב חרדים בתעשיית ההייטק


תוכנית הזנקים היא מיזם של קרן ידידות טורונטו ומשרד העבודה שמטרתו שילוב גברים ונשים חרדים במשרות איכות בענף ההייטק. במסגרת התוכנית ניתנת למשתתפים מעטפת ליווי לימודית וכלכלית והכנה לתעסוקה.


מחקר זה אשר בוצע על ידי החוקרת חגית סופר פורמן מטעם קבוצת פארטו ובשיתוף משרד העבודה,

בחן את יישום התוכנית ואת האפקטיביות שלה בהשגת מטרות הביניים שלוש שנים לאחר תחילת פעילותה, כאשר המשתתפים היו במהלך הלימודים לתואר.


במועד זה השתתפו בתוכנית 101 חרדים, מתוכם 67 גברים (66%) ו34- נשים (34%).

שיטת המחקר העיקרית התבססה על ניתוח נתונים מנהליים של התוכנית וניתוח נתוני סקר טלפוני שבוצע בקרב 88 משתתפים בתוכנית, 11 נושרים מהתוכנית ו68- מועמדים שהגיעו לשלב המיון האחרון אך לא התקבלו לתוכנית (קבוצת ההשוואה).


ממצאי המחקר העיקריים הנוגעים לאפקטיביות התוכנית מלמדים כי ההשתתפות בתוכנית הגדילה את סיכויי הגברים להתמיד בלימודים בתחום ההייטק, כאשר נעשה פיקוח על ציוני הקבלה לתוכנית, המשקפים את מידת ההתאמה ללימודים ועל סוג מוסד הלימודים (אוניברסיטה/מכללה).

86.5% מהגברים שהתקבלו לתוכנית המשיכו ללמוד לתואר בתחום ההייטק במועד הסקר, לעומת 68% בלבד בקרב קבוצת ההשוואה.

עם זאת לא נמצאה השפעה על התמדה בקרב הנשים. שיעור ההתמדה של הנשים שהתקבלו לתוכנית בלימודים בתחומי ההייטק היה אמנם גבוה (94.4%) אך נמוך מזה שבקבוצת ההשוואה (100%).


כמו כן להשתתפות בתוכנית לא נמצאה השפעה על הציון הממוצע בלימודי התואר כאשר נעשה פיקוח על ציוני הקבלה לתוכנית ועל סוג מוסד הלימודים, הן בקרב הגברים והן בקרב הנשים. במסגרת הדוח ניתן מידע מקיף אודות מאפייני המשתתפים בתוכנית; מאפייני הלימודים; עבודה במהלך הלימודים; מדדי הצלחה נוספים, ביניהם תחושת המסוגלות והמכוונות הלימודית והתעסוקתית של המשתתפים; התרומה הנתפסת של התוכנית ושל רכיבי הסיוע הספציפיים מטעמה; רכיבי סיוע שניתנו מטעם גורמים נוספים; אתגרים, משאבי תמיכה וצרכי סיוע של הסטודנטים.

*המחקר בוצע על ידי קבוצת פארטו בהובלת חגית סופר פורמן עבור מינהל תעסוקת אוכלוסיות ואגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד העבודה.

*המחקר בוצע בליווי הדס פוקס, מנהלת תחום מחקרי שוק עבודה בצוות המחקר של אגף אסטרטגיה ותכנון מדיניות במשרד.Comments


bottom of page